On the Peshmerga mountain base, we met our friend Kasem Durbo again.

A visite to Peshmerga base in Sinjar mountains